Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu

W skład Komisji wchodzą:

 1. Marcin Jaworski – Przewodniczący
 2. Ewelina Garbacka-Kalemba – Wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Makowski
 4. Maciej Hankus
 5. Marian Andruchów
 6. Alicja Gołąb-Radziszewska
 7. Łukasz Pietryka
 8. Grzegorz Finowski
 9. Jarosław Świech

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

 1. budowy, modernizacji, prac remontowych: miejskiej infrastruktury drogowej w zakresie dróg wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 66 ust. 1 Statutu Dzielnicy II Grzegórzki,
 2. wyłączenia z przetargu lokali użytkowych zarządzanych przez Miasto,
 3. inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
 4. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
 5. innych publicznych o znaczeniu lokalnym,
 6. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym,
 7. likwidacji samowoli budowlanej,
 8. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
 9. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
 10. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy,
 11. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 12. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 13. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej.