Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

W skład Komisji wchodzą:

1. Jarosław Świech – przewodniczący komisji
2. Mieczysław Czytajło
3. Grzegorz Finowski
4. Monika Firlej-Balik
5. Marta Fujak
6. Alicja Gołąb-Radziszewska
7. Karol Kwiatek8
8. Łukasz Pietryka
9. Berenika Rewicka
10. Zbigniew Semik
11. Paweł Stachowiec
12. Julia Wilczyńska
13. Małgorzata Włoszczyk
14. Violetta Zapiór

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego,
2. lokalizacji obiektów przemysłowych, handlowych i innych o znaczeniu publicznym,
3. likwidacji samowoli budowlanej,
4. zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu Dzielnicy przed ich sporządzeniem,
5. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy terenu jako opinii wewnętrznej,
6. projektów aktów prawa miejscowego z wyjątkiem zarządzeń porządkowych wydawanych przez Prezydenta Miasta w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
7. wniosków dotyczących lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
8. zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy jako opinii wewnętrznej,
9. planowanie, kontrola realizacji i odbiór wykonania zadań będących w zakresie działania Komisji,
10. wnoszenie postulatów do organów Miasta, wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach:
a. lokalizacji i utrzymania terenów zielonych;
b. lokalizacji i utrzymania ogródków jordanowskich;
c. prawidłowej gospodarki odpadami i utrzymania czystości w Dzielnicy;
d. poprawy zaopatrzenia mieszkańców Dzielnicy w wodę i energię oraz prawidłowej gospodarki odpadami i odprowadzania ścieków,
11. opiniowanie programów oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby oraz eliminacji czynników szkodliwych dla środowiska,
12. robót budowlanych związanych z: ogródkami jordanowskimi, zieleńcami i skwerami,
13. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.