Komisja Kultury i Ochrony Zabytków

W skład Komisji wchodzą:
1. Mieczysław Czytajło
2. Beata Dzieszyńska
3. Karol Kwiatek
4. Berenika Rewicka
5. Zbigniew Semik
6. Paweł Stachowiec – przewodniczący komisji
7. Julia Wilczyńska
8. Małgorzata Włoszczyk
9. Violetta Zapiór

Do zadań Komisji należy:
1. doradztwo i inicjowanie działań Rady,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3. opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności,
4. ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd, jednostki organizacyjne Miasta działające na terenie Dzielnicy,
5. współpraca z innymi komisjami,
6. składanie wniosków do Zarządu.

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:
1. lokalnych wydarzeniach kulturalnych,
2. dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek kultury,
3. lokalizacji obiektów kultury,
4. tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kultury,
5. innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.