Komisja Rewizyjna

W skład Komisji wchodzą:

  1. Alicja Gołąb-Radziszewska – przewodnicząca komisji
  2. Łukasz Derdziński
  3. Grzegorz Kąkiel

Jej status prawny wyznaczają odpowiednie przepisy ustaw samorządowych; jest organem jednostki stanowiącej samorządu. Jako organ wewnętrzny jest częścią organu stanowiącego, w skład którego wchodzą tylko radni; o składzie Komisji Rewizyjnej decyduje organ stanowiący, który również przydziela jej do wykonania określone zadania oraz decyduje o zapewnieniu odpowiednich warunków formalnych i prawnych umożliwiających wykonanie zadań kontrolnych. Komisja Rewizyjna w stosunku do pozostałych komisji rady zajmuje pozycję szczególną, a wyznacznikiem tego jest jej skład oraz zadania, jakie stawiają przed nią ustawy samorządowe. W składzie Komisji Rewizyjnej, jako jedynej spośród komisji powoływanej przez radę, mogą znaleźć się wyłącznie radni. Wszystkie trzy ustawy zakazują wyboru do Komisji Rewizyjnej przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a ponadto członków zarządu. Zakaz ten ma na uwadze zapobieżenie sytuacji, gdy kontrolujący i kontrolowany występują w tych samych rolach.

Zakres działania Komisji Rewizyjnej:

  1. opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały,
  2. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach,
  3. ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.